Wednesday, 21 March 2012

Pemahaman Laras Sains

Soalan Pemahaman Laras Sains ialah soalan bahagian B dalam peperiksaan akhir semester bagi Semester 4.
Satu petikan pendek diberikan dan pelajar dikehendaki menjawab dua soalan .
Markah bagi soalan ini ialah 10 markah , iaitu :
Soalan ( i ) 2 markah
Soalan ( ii ) 8 markah
Bagi soalan ( i ) jawapan terdapat di dalam petikan, tetapi pelajar mesti menggunakan ayat mereka sendiri untuk    menerangkannya.
Manakala soalan ( ii ) adalah berdasarkan pendapat pelajar. Jumlah perkataan yang harus ditulis ialah 50 patah perkataan.
Contoh soalan :

No comments:

Post a Comment